Bases Concurs UN ANY DE VIRRA DE GRÀCIA

1.- OBJECTE
Virra de Gràcia organitza una promoció d’àmbit estatal, denominada “UN ANY DE VIRRA DE GRÀCIA” (en endavant, la “PROMOCIÓ”), amb la finalitat d’oferir un incentiu per al consum i difusió dels productes comercialitzats sota la marca VIRRA DE GRÀCIA (en endavant, la “MARCA”)

2.- ÀMBIT TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓ I PERSONES LEGITIMIDES
La PROMOCIÓ està dirigida a persones residents al territori espanyol, sent d’àmbit estatal. Únicament podran prendre part de la PROMOCIÓ les persones majors de 18 anys. Qui no compleixi amb els presents requisits o algun d’ells, serà descartat automàticament, malgrat resulti guanyador.

3.- ÀMBIT TEMPORAL DE LA PROMOCIÓ
La PROMOCIÓ s’iniciarà el 6 de desembre de 2019 i finalitzarà el 5 de gener 2020 a les 23:59 hores.

4.- ELEMENTS DE COMUNICACIÓ
La comunicació es farà a través de les xarxes de Virra de Gràcia (Instagram, Facebook) i la web virradegracia.cat

5.- CANAL
La PROMOCIÓ està dirigida a aquells consumidors que participin a través de:

  • Web www.virradegracia.cat
  • Xarxes socials (Instagram)

6.- CARÀCTER DE LA PROMOCIÓ
La participació està dirigida a tothom qui faci una compra a través de la web o participi del concurs que es farà per xarxes socials.


7.- CONCEPTE GENERAL, MECÀNIQUES I PREMIS
7.1) Concepte General
VIRRA DE GRÀCIA està realitzant una oferta, els participants
podran guanyar UN dels 3 premis d’un any de Virra de Gràcia si realitzen la mecànica que preveu l’apartat 7.3.

7.2) Premis

TRES (3) premis d’UN (1) any de VIRRA DE GRÀCIA, compost per CINC (5) packs de VINT-I-QUATRE (24) ampolles de 33cl.

De conformitat amb la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques ( “IRPF”), els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes, o combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a compte sempre que el valor dels mateixos sigui superior a TRES-CENTS EUROS (300 €).

7.3) Mecànica

Per poder participar en la present PROMOCIÓ, el participant ha de fer una de les dues accions (o les dues):

  • Una compra a la web de VIRRA DE GRÀCIA. Al fer la compra i introduir les dades participa automàticament de la PROMOCIÓ.
  • Compartir un post al seu Instagram, anomenant als seus contactes amb qui copartiria l’any de cervesa.


8.- ELECCIÓ DEL GUANYADOR

Al finalitzar la promoció s’escolliran TRES (3) guanyadors.
L’elecció dels guanyadors per a tota la promoció, es realitzarà mitjançant sorteig aleatori en línia a través de random entre tots els participants que completin correctament els passos. DOS (2) dels guanyadors s’agafaran de la gent que hagi fet una compra a la web, i UN (1) dels participants per xarxes socials.

9.- NORMES DE PARTICIPACIÓ
Per poder optar a algun dels premis previstos en la present PROMOCIÓ, el/la participant ha de:

  • Ser major d’edat;
  • Complir amb la mecànica definida a l’apartat 7.3 de les presents Bases.

S’acceptaran totes les participacions que entrin fins al dia 5 de GENER de 2020 no més tard de les 23:59 hores. A partir d’aquesta hora, quedarà tancat el període de participació de la PROMOCIÓ.

10.- CALENDARI DE LA PROMOCIÓ

El calendari de la PROMOCIÓ és el que segueix:

  • La data d’inici és el 6 de desembre de 2019;
  • La data de finalització és al 5 de gener de 2019 a les 23:59 hores;
  • La data d’elecció dels guanyadors serà el dia 10 de gener de 2020;
  • La data de comunicació dels guanyadors serà l’11 de gener de 2020.

11.- CONDICIONS DELS PREMIS
11.1) En la present PROMOCIÓ, les existències dels premis estan limitades a les unitats indicades al punt 7.2) de les presents Bases per a cada tipus de premi.
11.2) Els premis no es poden bescanviar per metàl·lic ni per qualsevol altre premi.
11.3) VIRRA DE GRÀCIA es reserva el dret de canviar els elements dels premis inclosos en la present PROMOCIÓ per altres d’igual valor quan concorri una causa justa.
11.4) El participant consent expressament, i pel sol fet de participar en la present PROMOCIÓ, que VIRRA DE GRÀCIA pugui utilitzar el seu nom a l’efecte de donar a conèixer el guanyador dels premis a la resta d’usuaris i sense que es generi cap remuneració a favor seu.
11.5) VIRRA DE GRÀCIA no es responsabilitza de l’ús que dels premis faci el guanyador. VIRRA DE GRÀCIA no es farà responsable de qualsevol incidència que es produeixi després del lliurament i durant el gaudi dels mateixos.
11.6) Els premis obtinguts són intransferibles. VIRRA DE GRÀCIA es posaria en contacte amb el participant que hagués resultat guanyador. En cas de no ser acceptats / poder quedar acceptat pel participant agraciat, VIRRA DE GRÀCIA repetiria el sorteig i així successivament fins que algun dels reserves accepti. En cas que els premis no quedessin acceptats per cap dels anteriors, aquests es declararien deserts.
Així mateix, queda prohibida la comercialització i / o venda dels premis. En cas de detectar accions destinades a la revenda dels premis (sigui directament o indirectament sota l’aparença de venda o donació d’un altre producte), VIRRA DE GRÀCIA exigirà immediatament la devolució dels mateixos, reservant-se l’exercici de les mesures extrajudicials i judicials procedents, incloent aquelles
destinades a protegir la seva imatge corporativa. Així mateix, podrà posar aquestes accions en coneixement de les autoritats que corresponguin.
11.7) El període de temps que el guanyador tardarà a rebre els premis podrà estar subjecte a l’estoc d’unitats disponibles de el propi proveïdor en aquell moment.
11.8) Els premis es recolliran en mà a la Vila de Gràcia de Barcelona.

12.- COMUNICACIÓ ALS GUANYADORS I CONFIRMACIÓ DEL PREMI
VIRRA DE GRÀCIA es posarà en contacte amb la persona premiada amb la finalitat de formalitzar el lliurament dels premis. VIRRA DE GRÀCIA enviarà un correu electrònic al guanyador, amb la finalitat de formalitzar la seva entrega, així com la sol·licitud de l’acceptació dels mateixos. El guanyador confirmarà en el termini de QUARANTA-VUIT (48) hores des de l’enviament de l’correu electrònic seva acceptació mitjançant el mateix mitjà, incloent-hi les contestacions i dades sol·licitades. Si en el termini indicat en l’estipulació anterior, la persona premiada no enviés la documentació requerida per confirmar el seu interès en rebre el premi, s’entendrà que no ho accepta i per tant renuncia a la mateixa, quedant aquest desert.

13.- TERMINIS I CONDICIONS DE LLIURAMENT
VIRRA DE GRÀCIA entregarà els premis als guanyadors precisant, en funció de la seva tipologia, la forma de lliurament al posar-se en contacte amb les persones premiades, sempre fent l’entrega en mà.

14.- TERMINI DE CADUCITAT PER A LA RECLAMACIÓ DELS PREMIS
El termini perquè el guanyador pugui reclamar l’entrega de el premi que li hagi correspost caduca TRENTA (30) dies després de la seva comunicació, sempre i quan el guanyador compleixi amb la totalitat dels requisits establerts en les presents Bases.


15.- Llei aplicable i SUBMISSIÓ JURISDICCIONAL
Les promocions de VIRRA DE GRÀCIA es regeixen per la legislació vigent a Espanya.
Per a tota controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació i aplicació de les presents Bases, tant VIRRA DE GRÀCIA com el participant en la present PROMOCIÓ, se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona amb renúncia al seu fur propi si n’hi ha. VIRRA DE GRÀCIA es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació de la PROMOCIÓ.

18.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
S’informa el possible participant que el simple fet de prendre part en la PROMOCIÓ implica la total acceptació de les presents Bases. La manifestació en contrari per part de l’participant, implicarà l’exclusió d’aquest de la PROMOCIÓ i VIRRA DE GRÀCIA quedarà alliberada de l’acompliment de l’obligació contret amb aquest participant.

A Barcelona, 2 de desembre de 2019